Ons doel

Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden heeft als doel:
Het bieden van een perspectief op hernieuwde vitale biotopen met een duurzame toekomst. Met vitaal bedoelen wij: onbespoten, zodat het in harmonie met de rest van de natuur is en als bron voor ander leven kan dienen.
Wij richten ons op het verbeteren van de leefomgeving van wilde bijen, honingbijen, andere insecten, vogels en insecteneters, die van vitaal belang zijn voor gezonde en evenwichtige ecosystemen in onze woonomgeving.
De activiteiten bestaan uit het zichtbaar maken van aantastingen en bedreigingen van de vitaliteit van biotopen in de ruimste betekenis, en het (ondersteunen bij het) opstellen van verbeterprogramma’s en het realiseren hiervan.
Hiermee dragen wij bij aan het in de praktijk structureel verbeteren van de biotopen voor de bestuivende en andere nuttige insecten structureel te verbeteren in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige gemeenten in de regio Gelderland-Midden.

Gebruik van bestrijdingsmiddelen:
Bestrijdingsmiddelen om de groei van planten te bevorderen dan wel tegen te gaan, zijn een grote bedreiging voor de gehele vitale natuur. Insecten zijn met 70% achteruitgegaan.
Bij winkelcentra worden niet-biologische planten verkocht die die potentieel dodelijk zijn voor de bezoekende insecten.
Winkelcentra adverteren zelfs met bespoten bollenpakketten “goed voor vlinders en bijen”, terwijl het waarschijnlijk het doodvonnis is voor de bezoekende insecten.
Wij verwijzen hiervoor naar de websites www.PAN-Netherlands.org  en www.marlonnekewillemsen.com.
Wij treden in overleg met die winkelcentra om tot andere (biologische) oplossingen te komen.

Bedreiging door de Aziatische Hoornaar:
Een exoot, de Aziatische hoornaar, is opgerukt vanuit hun landing via een container in Bordeaux naar Nederland en vormt een bedreiging van de gehele insectenwereld. Deze hoornaar is niet te verwarren met de Europese hoornaar, die zich ook voedt met insecten, maar in evenwicht is met de omgeving.
De Aziatische hoornaar is uiterst agressief in de buurt van hun nets dat enige duizenden werksters kan bevatten.
Samen met gemeentes en imkerverenigingen worden acties genomen om de Aziatische hoornaar te signaleren en de nesten te vernietigen.

Veldwerk:
Onderzoek in een aantal gebieden naar de stand van de biodiversiteit en door systematisch monitoring volgen in hoeverre de biodiversiteit wel of niet is verbeterd. Gemeente Arnhem heeft hiervoor een gedetailleerd veldonderzoek opgezet met ”living labs”. Daarin kunnen wij met o.a. imkers meelopen tegen hopelijk beperkte extra kosten.

Natuureducatie en promotie:
Met behulp van presentaties zowel aan imkers als aan andere geïnteresseerden, vergroten van praktische kennis en inzichten wat betreft de biodiversiteit.
Opleiding en voorlichting: de huidige basiscursussen imkeren zullen een belangrijke aanpassing en aanvulling krijgen om de ontwikkelingen van de biodiversiteit op de voet te kunnen volgen, en de essentiële functies van de wilde bijen in de natuur te vertolken.

Presentatie en insectenhotels:
In werkateliers zullen velen, niet alleen imkers, zich kunnen uitleven in het maken van leuke, en vooral praktische, insectenhotels. In allerlei soorten en maten. Steeds met het juiste materiaal zodat de wilde bijen en andere insecten daarvan gebruik willen maken voor hun voortplanting. Er zullen hopelijk veel fraaie bouwsels te zien zijn, en geplaatst worden.

Allianties:
Met tal van gemeenten en met andere (semi)overheden, evenals natuurorganisaties en onderwijsinstellingen, zullen allianties tot stand kunnen komen met als bindende factor: structurele verbetering van de natuurlijke rijkdom. Hopelijk kan hieruit op termijn een Kennis- en Expertisecentrum Biodiversiteit Gelderland-Midden groeien?

Financiering:
Om het totaalproject Biodiversiteit te kunnen financieren worden fondsen en subsidies geworven.
Van de Stichting Gelders Landschap is subsidie verkregen om publicatie borden te plaatsen bij biodiversiteitsprojecten om het grote publiek vooral met de waarde en schoonheid van biodiversiteit te laten kennis maken en om de gevaren van niet-biologisch gekweekte planten, bollen en zaden duidelijk te maken.
Ook was onder meer subsidie verkregen van de Provincie Gelderland uit hoofde van de subsidieregeling “burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap”. Met deze subsidieregeling wil de provincie graag dat meer Gelderse inwoners hun omgeving “vergroenen” of op een andere manier betrokken zijn bij natuur of landschap.

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status is toegekend door de Belastingdienst. Een stichting met een ANBI status hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen, zolang het geld voor het algemeen belang wordt gebruikt. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Resultaten na realisatie van het project:
Beoogde resultaten zijn het vergroten van het onderling begrip en respect voor elkaars standpunten; het verkrijgen van beter inzicht in de bedreigde soorten en hun biotopen; het doorvoeren van maatregelen voor structurele verbetering van biotopen; een toegenomen aantal plaatsen met meer en betere drachtsituaties; bloemrijke randen als steeds terugkerende verrijking van de nu nog monotone agrarische gebieden; minder en selectiever gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen; groter maatschappelijk begrip en betrokkenheid waardoor meer investeringen voor versterking van biodiversiteit beschikbaar komen, enz. enz..

Bestuur:
De taken van het bestuur zijn het coördineren en aansturen van de verschillende projecten.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden:

voorzitter                                            Herre Rost van Tonningen
penningmeester                                Wilko Jansen Venneboer
bestuurslid                                          Astrid Boerkamp
bestuurslid                                          Karin Seesink-Giesen

Meer lezen  over de achtergrond van de bestuursleden Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden.

Meer lezen over de gerealiseerde activiteiten en projecten.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.